Category: Wpisy

0

Zapraszam na sesje indy­wi­du­al­nego jasno­wi­dze­nia. Uprzed­nio pro­szę o umó­wie­nie spo­tka­nia przez tele­fon, bądź drogą mailową. Wyko­nuję sesje jasno­wi­dze­nia dotyczące:

 • pracy i pro­ble­mów z tym związanych,
 • związ­ków partnerskich,
 • zdro­wia,
 • pomocy przy podej­mo­wa­niu decy­zji każ­dego rodzaju, także biznesowych,
 • pomocy media­cyj­nej, jasno­wi­dze­nia w kon­flik­cie part­ner– part­ner, rodzice– dziecko.

Pyta­nia i rezer­wa­cje: renatajasnowidz@​gmail.​com

0

Warsz­taty inte­gra­cji Pod­świa­do­mo­ści i Wyż­szego Ja. Trzy spo­tka­nia na Sky­pie,

pod­czas których:

 • Nauczysz się narzę­dzia pracy nad sobą i two­rze­nia rze­czy­wi­sto­ści, jaką pra­gniesz mieć w sobie i w swoim otoczeniu.
 • Nauczysz się patrze­nia z wnę­trza, przyj­miesz odpo­wie­dzial­ność za two­rze­nie wła­snego świata.
 • Nauczysz się roz­po­zna­wa­nia we wła­snym zakre­sie opro­gra­mo­wa­nia pocho­dzą­cego z Pod­świa­do­mo­ści, które zakłóca prze­ży­wa­nie w Two­jej rze­czy­wi­sto­ści peł­nej obfi­to­ści Boskiej. Poznasz spo­sób jak z tym pracować.
 • Zin­te­gru­jesz Pod­świa­do­mość i Wyż­sze Ja w Two­jej Isto­cie i sta­niesz się świa­do­mym kre­ato­rem swo­jej rzeczywistości.
 • Nauczysz się jak osią­gnąć rów­no­wagę mię­dzy świa­tem ducha i materii.
 • Nabę­dziesz umie­jęt­ność roz­po­zna­wa­nia pro­ce­sów kre­acji i wyko­rzy­sty­wa­nia ich we wła­snym zakresie.
 • Osią­gniesz nie­za­leż­ność i samodzielność.
 • Uzy­skasz dostęp do video z warsz­ta­tów i nagrań medytacyjnych.
 • Uzy­skasz dostęp do zamknię­tej grupy na Face­bo­oku, gdzie uczest­nicy warsz­ta­tów dzielą się swo­imi suk­ce­sami, doświad­cze­niami i odkry­ciami oraz wspie­rają się nawza­jem w swo­ich działaniach.

Celem tych warsz­ta­tów jest naucze­nie uczest­ni­ków, w jaki spo­sób prak­tycz­nie nawią­zać kon­takt ze swoim wewnętrz­nym dziec­kiem i jego nie­ko­cha­nymi czę­ściami , zapro­sić je do swo­jego serca i zin­te­gro­wać. Powo­dem dla któ­rego, w jakimś tema­cie nie wie­dziemy życia tak jak byśmy chcieli, jest fakt, iż nie poko­cha­li­śmy tej czę­ści sie­bie wystar­cza­jąco, by osią­gnąć upra­gniony rezul­tat. Wiąże się to wie­loma z czyn­ni­kami: naszymi doświad­cze­niami z dzie­ciń­stwa, pro­gra­mami, arche­ty­pami, prze­ko­na­niami, wyzwa­niem, z jakim przy­szła na ten świat nasza dusza i całą resztą czyn­ni­ków, jakie maja na nas wpływ. Bazą, by wykre­ować ocze­ki­wane życie, jest osią­gnie­cie umie­jęt­no­ści kon­taktu z naszym wewnętrz­nym dziec­kiem i naucze­nie go współ­pracy z jego ojcem, Wyż­szym Ja. W tych warsz­ta­tach kładę nacisk na zaję­cia prak­tyczne, medy­ta­cje, wspie­ra­jąc się swoja umie­jęt­no­ścią jasno­wi­dze­nia i doświad­cze­niem, jakie zdo­by­łam do tej pory.

Twoja inwe­sty­cja: 600 zł

Zapisy: renatajasnowidz@gmail.com

 

0

Następne warsz­taty sta­cjo­narne odbędą się w War­sza­wie, 8 — 9.02.2014.

Na tych warsztatach:

 • Zin­te­gru­jesz Pod­świa­do­mość i Wyż­sze Ja w swo­jej istocie.
 • Nauczysz się metody pracy nad cało­ścią Two­jej istoty wielowymiarowej.
 • Połą­czysz się z grupą dusz z Tobą współpracujących.
 • Zdo­bę­dziesz roz­wi­ja­jące doświad­cze­nia pod­czas wyjąt­ko­wych, na żywo kie­ro­wa­nych medytacji.
 • Poznasz wielu cie­ka­wych ludzi, któ­rzy nie­przy­pad­kowo zna­leźli się w tym samym miej­scu, w tym samym czasie.
 • Po ukoń­cze­niu kursu, uzy­skasz dostęp do nagrań audio z medy­ta­cji oraz video z warsztatów.
 • Dosta­niesz dostęp do bazy pro­gra­mów, arche­ty­pów i ener­gii, od któ­rych możesz zacząć oczysz­cza­jącą pracę.
 • Uzy­skasz wspar­cie ze strony byłych uczest­ni­ków warsz­ta­tów w zamknię­tej gru­pie na Facebooku.

Tak było na warsz­ta­tach w Pozna­niu 2013 [film]

Tak było na warsz­ta­tach w War­sza­wie 2013 [film]

 Twoja inwe­sty­cja: 600 zł

[contact-form-7 id=”8″ title=”Formularz 1″]